WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. A. ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH W CZASIE EPIDEMII

 1. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Uczniowie i pracownicy Szkoły, którzy mają niepokojące objawy infekcji lub choroby zakaźnej nie powinni przychodzić do Szkoły. Osoby takie powinny zostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 4. W drodze do Szkoły i ze Szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu, w miarę możliwości dokonuje się mierzenia temperatury osobom zainteresowanym termometrem bezdotykowym. Po każdym użyciu termometru bezdotykowego w danej grupie dokonuje się jego dezynfekcji.
 6. Po każdym wejściu do budynku szkolnego obowiązuje uczniów i pracowników Szkoły dezynfekcja lub umycie rąk.
 7. Rekomenduje się, aby po każdym wejściu do pracowni komputerowej uczniowie dezynfekowali ręce.
 8. W każdej sali lekcyjnej, w miarę możliwości umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 9. Na terenie Zespołu Szkół, w miarę możliwości obowiązuje zachowanie dystansu między osobami oraz zakaz gromadzenia się osób.
 10. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby przebywające na terenie Zespołu Szkół stosowały maseczki, szczególnie w przestrzeniach wspólnych – na korytarzach, w szatni oraz w przypadku niemożności zachowania dystansu.
 11. Wszystkich przebywających na terenie Szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja (w tym szczególnie po przyjściu do Szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w Szkole osób z zewnątrz. Osoby z zewnątrz w uzasadnionych przypadkach mogą przebywać na terenie Szkoły spełniając poniższe zasady:
  • osoba z zewnątrz musi bezwzględnie przestrzegać zaleceń pracowników Szkoły,
  • osoba z zewnątrz w miarę możliwości powinna telefonicznie uzgodnić termin wizyty w Szkole,
  • osoba z zewnątrz może przebywać wyłącznie w sekretariacie Szkoły lub w jego najbliższym otoczeniu,
  • osobę z zewnątrz obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu od innych osób,
  • osoba z zewnątrz nie może mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie może przebywać na kwarantannie lub w izolacji.
 13. Rekomenduje się kontakt z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
 14. Zaleca się uczniom przychodzenie do Szkoły tuż przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym dniu i opuszczenie terenu Szkoły niezwłocznie po zakończeniu tych zajęć.
 15. Każda grupa uczniów (oddział) w trakcie przebywania w Szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi oddziałami, szczególnie w przestrzeniach wspólnych.
 16. Uczniowie nie mają obowiązku korzystania z szatni. Nie obowiązuje w Szkole nakaz przebierania obuwia.
 17. W szatni obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się osób. Należy ograniczać przebywanie w szatni do przebrania obuwia i pozostawienia lub odbioru odzieży.
 18. Uczniowie korzystający w budynku głównym z szatni lub mający zajęcia w salach nr 3,4,5,10 lub w kuchni wchodzą do budynku wejściem tylnym.
 19. Uczniowie nie korzystający z szatni i nie mający zajęć w salach nr 3,4,5,10 i w kuchni wchodzą do Szkoły wejściem głównym.
 20. Na zajęcia poza budynkiem głównym uczniowie udają się z nauczycielem korzystając z wyjścia tylnego i zachowując odpowiedni dystans.
 21. Do sal nr 11, 12, 13 w budynku informatycznym uczniowie wchodzą wejściem od parkingu. Do sal nr 14, 15, 16, 17 w budynku informatycznym uczniowie wchodzą wejściem od boiska.
 22. Uczniowie udają się na zajęcia do wyznaczonej sali jak najkrótszą drogą. Zaleca się, aby uczniowie korzystali w miarę możliwości z toalety pojedynczo, co uniemożliwi im gromadzenie się.
 23. Dopuszcza się możliwość ustalenia różnych godzin przychodzenia uczniów z poszczególnych oddziałów do Szkoły i tym samym rozpoczęcia pierwszych zajęć w danym dniu tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów w drodze na zajęcia lub do szatni.
 24. W miarę możliwości ustala się stałą salę lekcyjną dla danego oddziału w danym dniu. Unika się częstej zmiany sal lekcyjnych przez poszczególne oddziały. W miarę możliwości dokonuje się dezynfekcji ławek i krzeseł po opuszczeniu przez daną grupę sali lekcyjnej.
 25. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
  • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
  • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.
 26. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 27. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
 28. Sale lekcyjne należy wietrzyć na każdej przerwie oraz w czasie zajęć lekcyjnych.
 29. Rekomenduje się, aby na przerwie międzylekcyjnej uczniowie pozostawali w sali lub przebywali na świeżym powietrzu na terenie Szkoły pod opieką nauczyciela. Przy realizacji zajęć przez tego samego nauczyciela w ilości co najmniej dwóch godzin dopuszcza się ustalenie przerwy tak, aby zminimalizować gromadzenie się i kontakt z innymi uczniami.
 30. Należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w czasie wolnym od zajęć.
 31. W miarę możliwości pogodowych drzwi wejściowe do budynków szkolnych pozostawia się szeroko otwarte.
 32. Nauczyciele na zajęciach wychowania fizycznego tak organizują formę i miejsce zajęć, aby nie dochodziło do kontaktu ze sobą różnych grup. Zaleca się głównie realizację zajęć na świeżym powietrzu na terenie Szkoły.
 33. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 34. Po każdych zajęciach wychowania fizycznego w danej grupie dokonuje się dezynfekcji lub czyszczenia sprzętu sportowego używanego podczas zajęć.
 35. W miarę możliwości po zakończonych zajęciach dokonuje się dezynfekcji tej części hali sportowej, z której korzystała dana grupa uczniów.
 36. Po każdym dniu zajęć szkolnych podłogę sali gimnastycznej oraz szatnie należy umyć detergentem lub zdezynfekować.
 37. Po każdym dniu zajęć grup zewnętrznych wynajmujących halę sportową podłogę sali gimnastycznej oraz szatnie należy umyć detergentem lub zdezynfekować.
 38. Uczeń posiada tylko własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 39. W przypadku realizacji praktyk zawodowych u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych praktyk z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 40. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz z nauczycielami. Do kontaktu z pracownikami administracji i obsługi rekomenduje się wykorzystywanie technik komunikacji na odległość, dziennik elektroniczny lub telefon. Zaleca się, aby pracownicy w przestrzeniach wspólnych stosowali maseczki.
 41. Realizację zajęć pozalekcyjnych należy uzgodnić w sekretariacie Szkoły. Zajęcia pozalekcyjne należy planować w małych grupach lub w oddziałach klasowych po zakończeniu zajęć obowiązkowych w Szkole. Przy organizacji zajęć pozalekcyjnych obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak dla zajęć lekcyjnych z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
 42. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
  • z biblioteki szkolnej można skorzystać w godzinach pracy biblioteki,
  • maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca, zachowując dystans min. 1,5 m,
  • książki podaje bibliotekarz, zaleca się zamawianie wybranych tytułów za pomocą katalogu internetowego,
  • ustala się konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece: co najmniej 2 dni.
 43. Pielęgniarka szkolna we współpracy z Dyrektorem Szkoły ustali i upowszechni godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz zasady korzystania z niego.
 44. Pracownicy obsługi lub osoby wyznaczone codziennie dokonują dezynfekcji powierzchni dotykowych (ławek, krzeseł, poręczy, klamek i powierzchni płaskich, klawiatur, włączników), sal lekcyjnych, szatni, toalet oraz ciągów komunikacyjnych, a także dbają o czystość sal lekcyjnych, szatni oraz toalet.
 45. W każdym budynku szkolnym zapewnia się pojemniki na używane maseczki i rękawice jednorazowe.
 46. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 47. Dyrektor Szkoły upoważnia z ramienia Szkoły następujące osoby do kontaktu z Powiatową Inspekcją Sanitarną w sprawach organizacji pracy Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa: Wicedyrektora Szkoły, Kierownika kształcenia praktycznego, Kierownika gospodarczego, Sekretarza Szkoły, Pedagoga szkolnego.
 48. Jeżeli pracownik Szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności gorączkę, kaszel, duszności):
  • odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o konieczności pilnego odebrania ucznia ze Szkoły (rekomendowany własny środek transportu),
  • w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 upoważniona osoba kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania,
  • przeprowadza się gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się uczeń oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe.
 49. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych:
  • niezwłocznie odsuwa się pracownika od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
  • w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, upoważniona osoba kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania.
  • przeprowadza się gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się pracownik oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe.
 50. Dla uczniów z chorobami przewlekłymi wprowadza się dodatkowe środki ostrożności:
  • podczas zajęć lekcyjnych i na terenach szkolnych obowiązuje zachowanie dystansu,
  • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu obowiązuje osłona ust i nosa maseczką.
  • Wychowawca oddziału ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi proponowane środki ostrożności.