Ważne dokumenty

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego (plik PDF)


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - rok szkolny 2020/2021 (plik PDF)

Szczegółowy Raport z ewaluacji zewnętrznej

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach

Program Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2020/2021

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
SZKOLNE ZESTAWY PROGRAMÓW NAUCZANIA

Szkolny zestaw programów nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
SZKOLNE PLANY NAUCZANIA

Technikum w zawodzie technik informatyk (plik PDF)


Technikum w zawodzie technik reklamy (plik PDF)


Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy (plik PDF)


Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (plik PDF)


Liceum Ogólnokształcące (plik PDF)
NABÓR PRACOWNIKÓW

Wzór klauzuli informacyjnej (plik PDF)
ZARZĄDZENIA DYREKTORA

Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, które polega na zwieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. i realizowaniu w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ustalenia zasad realizowania tych zadań

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, które polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 11 kwietnia do 26 kwietnia 2020 r. i realizowaniu w okresie od 15 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalenia zasad realizowania tych zadań oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. i realizowaniu w tym okresie zadań Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalenia zasad realizowania tych zadań oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 4 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 34/2019 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. i realizowaniu w tym okresie zadań Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalenia zasad realizowania tych zadań oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. i realizowaniu w tym okresie zadań Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalenia zasad realizowania tych zadań oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad  postępowania na wypadek zagrożenia wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach w zakresie zapobiegania zakażeniu i rozpowszechnianiu się choroby

Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie organizacji praktyk zawodowych w oddziałach klasy drugiej w zawodzie technik informatyk

Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach od 8 czerwca do 26 czerwca 2020 r. i realizowaniu w tym okresie zadań Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalenia zasad realizowania tych zadań oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 22 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 36/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 10 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Wewnętrznym regulaminie funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach w czasie epidemii

Zarządzenie Nr 37/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla oddziału 2TR w dniach od 10.09.2020 r. do 13.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 38/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dla grupy, oddziału, klasy, lub całej Szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i realizowania w tym okresie zadań Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 39/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu ewaluacyjnego

Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla oddziału 3TIb w dniach od 21.09.2020 r. do 26.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 43/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 28 września 2020 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 44/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla oddziału 4TIb w dniach od 12.10.2020 r. do 16.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 58/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 30/2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Projektu pn. Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych MChE - edycja VI nr RPMP.10.01.04-12-0004/21