Rada Rodziców

Rada Rodziców ustaliła na bieżący rok szkolny składkę na fundusz Rady w wysokości 10 zł miesięcznie.

Składka na fundusz Rady jest dobrowolna. Poniżej podajemy numer i nazwę konta bankowego:

 

Konto Rady Rodziców: 23 8619 0006 0021 0883 1110 0001

Właściciel rachunku: Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach

Tytuł płatności: darowizna na cele statutowe, nazwisko i imię ucznia, klasa

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – Stanisław Łabuz

Wiceprzewodniczący – Martyna Szlachetka

Sekretarz – Elżbieta Piwowarczyk-Kutrzeba

 

Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły, który służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

 

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

2) gromadzenie funduszy w celu wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

3) zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły,

4) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,

5) współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju Szkoły,

6) informowanie rodziców o ich prawach i obowiązkach, a także podejmowanie działań na rzecz przestrzegania tych praw.