Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Program nauczania obejmuje oprócz przedmiotów ogólnokształcących także przedmioty zawodowe takie jak:

 • Podstawy żywienia człowieka
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Organizacja produkcji i usług gastronomicznych
 • Organizacja i ekonomika gastronomii
 • Pracownia gastronomiczna
 • Język niemiecki zawodowy

 

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni szkolnej.

4 tygodnie praktyki organizowanej przez szkołę w zakładach gastronomicznych.

Zadania zawodowe wykonywane przez technika żywienia i usług gastronomicznych
Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z planowaniem, organizowaniem i realizacją usług gastronomicznych oraz przygotowaniem typowych potraw, ciast, deserów i napojów w zakładach gastronomicznych różnych typów i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw. Pobiera surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych. Przeprowadza ocenę surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwie nimi gospodaruje. Zabezpiecza surowce, półprodukty i wyroby gotowe przed zepsuciem wykorzystując umiejętność prawidłowego przechowywania i magazynowania. Posługuje się narzędziami, maszynami i urządzeniami służącymi do przygotowywania potraw i napojów. Wykańcza , porcjuje dekoruje i wydaje wyroby kulinarne.

 

 

Miejsce na rynku pracy absolwenta
Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować w restauracjach, kawiarniach, hotelach, zakładach gastronomicznych, firmach zajmujących się cateringiem i obsługą gastronomiczną imprez okolicznościowych, a także w zakładach gastronomicznych zamkniętych jak: stołówki: szpitalne, szkolne, w sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu Szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podwyższać kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w szkołach wyższych np. na kierunku technologia żywności.

 

 

Wymagania psychologiczne:

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • percepcja kształtów
 • podzielność uwagi
 • zręczność
 • szybkie tempo pracy
 • dokładność
 • odpowiedzialność za zdrowie konsumenta
 • zainteresowania techniczne, kulinarne, chemiczne, biologiczne.