Zasady bezpieczenstwa

WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. A. ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH
W CZASIE EPIDEMII

 1. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (tj. kichanie, kaszel, wysoka temperatura).
 2. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń, który nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którzy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji oraz których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Uczniowie i pracownicy Szkoły, którzy mają niepokojące objawy choroby zakaźnej nie powinni przychodzić do Szkoły (nie zostaną wpuszczeni na teren Zespołu Szkół). Osoby takie powinny zostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 5. W drodze do Szkoły i ze Szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu, w miarę możliwości dokonuje się mierzenia temperatury osobom zainteresowanym termometrem bezdotykowym. Po każdym użyciu termometru bezdotykowego w danej grupie dokonuje się jego dezynfekcji.
 7. Po każdym wejściu do budynku szkolnego obowiązuje uczniów i pracowników Szkoły dezynfekcja rąk.
 8. Po każdym wejściu do pracowni komputerowej uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
 9. W każdej sali lekcyjnej, w miarę możliwości umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 10. Na terenie Zespołu Szkół, w miarę możliwości obowiązuje zachowanie dystansu między osobami oraz zakaz gromadzenia się osób. W przestrzeniach wspólnych Szkoły (korytarze, szatnia, pokój nauczycielski) obowiązuje zachowanie dystansu między osobami lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa.
 11. Zaleca się, aby wszystkie osoby przebywające na terenie Zespołu Szkół zasłaniały usta i nos, szczególnie w przestrzeniach wspólnych – na korytarzach, w szatni oraz w przypadku niemożności zachowania dystansu.
 12. W przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia praktycznego – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami obowiązuje obowiązek osłony ust i nosa oraz obowiązuje dezynfekcja rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn.
 13. Wszystkich przebywających na terenie Szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem (w tym szczególnie po przyjściu do Szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 14. Do odwołania ogranicza się przebywanie w Szkole osób z zewnątrz. Osoby z zewnątrz w uzasadnionych przypadkach mogą przebywać na terenie Szkoły spełniając poniższe zasady:
  • - osoba z zewnątrz musi bezwzględnie przestrzegać zaleceń pracowników Szkoły,
  • - osoba z zewnątrz w miarę możliwości powinna telefonicznie uzgodnić termin wizyty w Szkole,
  • - osoba z zewnątrz może przebywać wyłącznie w sekretariacie Szkoły lub w jego najbliższym otoczeniu,
  • - osobę z zewnątrz obowiązuje osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
  • - osoba z zewnątrz nie może mieć objawów chorobowych, nie może przebywać na kwarantannie lub w izolacji.
 15. Rekomenduje się kontakt z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
 16. Zebrania z rodzicami oddziałów klas drugich, trzecich i czwartych wychowawca oddziału organizuje w ustalonym terminie z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. W uzasadnionym przypadku wychowawca oddziału może zorganizować zebranie z rodzicami w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 17. Zaleca się uczniom przychodzenie do Szkoły tuż przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym dniu i opuszczenie terenu Szkoły niezwłocznie po zakończeniu tych zajęć.
 18. Uczniowie nie mają obowiązku korzystania ze szatni. Nie obowiązuje w Szkole nakaz przebierania obuwia.
 19. W szatni obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się osób. Należy ograniczać przebywanie w szatni do przebrania obuwia i pozostawienia lub odbioru odzieży.
 20. Uczniowie korzystający w budynku głównym ze szatni lub mający zajęcia w salach nr 3,4,5,10 lub w kuchni wchodzą do budynku wejściem tylnym.
 21. Uczniowie nie korzystający ze szatni i nie mający zajęć w salach nr 3.4.5,10 i w kuchni wchodzą do Szkoły wejściem głównym.
 22. Uczniowie udają się na zajęcia poza budynkiem głównym z nauczycielem od strony wyjścia tylnego zachowując odpowiedni dystans.
 23. Do sal nr 11, 12, 13 w budynku informatycznym uczniowie wchodzą wejściem od parkingu. Do sal nr 14, 15, 16, 17 w budynku informatycznym uczniowie wchodzą wejściem od boiska.
 24. Uczniowie udają się na zajęcia do wyznaczonej sali jak najkrótszą drogą. W miarę możliwości ustala się stałą salę lekcyjną dla danego oddziału w danym dniu. Zaleca się, aby uczniowie korzystali w miarę możliwości z toalety pojedynczo, co uniemożliwi im gromadzenie się.
 25. Dopuszcza się możliwość ustalenia różnych godzin przychodzenia uczniów z poszczególnych oddziałów do Szkoły i tym samym rozpoczęcia pierwszych zajęć w danym dniu tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów w drodze na zajęcia lub do szatni.
 26. Unika się częstej zmiany sal lekcyjnych przez poszczególne oddziały. W miarę możliwości dokonuje się dezynfekcji ławek i krzeseł po opuszczeniu przez daną grupę sali lekcyjnej.
 27. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 28. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować w miarę możliwości po każdej grupie uczniów, którzy z nich korzystali.
 29. Sale lekcyjne należy wietrzyć na każdej przerwie oraz w miarę możliwości w czasie zajęć lekcyjnych.
 30. Rekomenduje się, aby na przerwie międzylekcyjnej uczniowie pozostawali w sali lub przebywali na świeżym powietrzu na terenie Szkoły pod opieką nauczyciela. Przy realizacji zajęć przez tego samego nauczyciela w ilości co najmniej dwóch godzin zaleca się ustalenie przerwy tak, aby zminimalizować gromadzenie się i kontakt z innymi uczniami.
 31. Dokonuje się wietrzenia korytarzy jak najczęściej. W miarę możliwości pogodowych drzwi wejściowe do budynków szkolnych pozostawia się szeroko otwarte.
 32. Nauczyciele na zajęciach wychowania fizycznego tak organizują formę i miejsce zajęć, aby nie dochodziło do kontaktu ze sobą różnych grup. Rekomenduje się głównie realizację zajęć na świeżym powietrzu.
 33. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 34. Po każdych zajęciach wychowania fizycznego dokonuje się dezynfekcji lub czyszczenia sprzętu sportowego używanego podczas zajęć.
 35. Nauczyciele na zajęciach wychowania fizycznego starają się tak organizować miejsce zajęć aby można było po każdych zajęciach umyć detergentem lub zdezynfekować podłogę sali gimnastycznej oraz szatnie.
 36. W miarę możliwości po zakończonych zajęciach dokonuje się dezynfekcji tej części hali sportowej, z której korzystała dana grupa uczniów.
 37. Po każdym dniu zajęć szkolnych podłogę sali gimnastycznej oraz szatnie należy umyć detergentem lub zdezynfekować.
 38. Po każdym dniu zajęć grup zewnętrznych wynajmujących halę sportową podłogę sali gimnastycznej oraz szatnie należy umyć detergentem lub zdezynfekować.
 39. Uczeń posiada tylko własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 40. W przypadku realizacji praktyk zawodowych u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych praktyk z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 41. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakty z uczniami oraz z nauczycielami. Do kontaktu z pracownikami administracji i obsługi rekomenduje się wykorzystywanie technik komunikacji na odległość, dziennik elektroniczny lub telefon.
 42. Realizację zajęć pozalekcyjnych należy uzgodnić w sekretariacie Szkoły. Przy organizacji zajęć pozalekcyjnych obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak dla zajęć lekcyjnych.
 43. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
  • - z biblioteki szkolnej można skorzystać w godzinach pracy biblioteki
  • - maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca, zachowując dystans 1,5-2 m,
  • - książki podaje bibliotekarz, zaleca się zamawianie wybranych tytułów za pomocą katalogu internetowego,
  • - ustala się konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece: co najmniej 2 dni.
 44. Pielęgniarka szkolna we współpracy z Dyrektorem Szkoły ustali i upowszechni godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz zasady korzystania z niego.
 45. Pracownicy obsługi lub osoby wyznaczone codziennie dokonują dezynfekcji powierzchni dotykowych (ławek, krzeseł, poręczy, klamek i powierzchni płaskich, klawiatur, włączników), sal lekcyjnych, szatni, toalet oraz ciągów komunikacyjnych, a także dbają o czystość sal lekcyjnych, szatni oraz toalet.
 46. W każdym budynku szkolnym zapewnia się pojemniki na używane maseczki i rękawice jednorazowe.
 47. Należy ograniczyć organizację wyjść grupowych i wycieczek do odwołania.
 48. Dyrektor Szkoły upoważnia z ramienia Szkoły następujące osoby do kontaktu z Powiatową Inspekcją Sanitarną w sprawach organizacji pracy Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa: Wicedyrektora Szkoły, Kierownika kształcenia praktycznego, Kierownika gospodarczego, Sekretarza Szkoły, Pedagoga szkolnego.
 49. W przypadku jeżeli pracownik Szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel:
  • - odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadamia opiekunów ucznia o konieczności odebrania ucznia ze Szkoły,
  • - upoważniona osoba kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji, co do dalszego postępowania,
  • - przeprowadza się gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się uczeń oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe.
 50. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych:
  • - niezwłocznie odsuwa się pracownika od pracy,
  • - upoważniona osoba kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania,
  • - pracownik oczekuje na dalsze decyzje w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odizolowaniu od innych osób,
  • - przeprowadza się gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się pracownik oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych.