Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 25 do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

25.06.21 do 14.07.21 - 10.00-14.00

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

23.07.21 do 30.07.21 - 10.00-14.30

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych