Regulaminy


REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ANDRZEJA  ŚREDNIAWSKIEGO

 

  1.   Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu.
  2.   Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystać można tylko na miejscu, ewentualnie wypożyczyć na lekcję.
  3.   Czytelnik ma prawo wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń i zmienić termin zwrotu książki.
  4.   Czytelnik ma obowiązek szanować książkę.
  5.   W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik ma obowiązek zwrócić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza.
  6.   Czytelnik nie stosujący się do regulaminu może być pozbawiony swoich praw na pewien okres.
  7.   Wyboru książek dokonują czytelnicy korzystając ze swobodnego dostępu do półek i spisu lektur. W razie trudności pomocą służy bibliotekarz.
  8.   Wszystkie materiały biblioteczne powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
  9.   Czytelnik kończący szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie karty obiegowej z wpisem potwierdzającym zwrot książek i materiałów wypożyczonych z biblioteki.


  REGULAMIN STANOWISKA KOMPUTEROWEGO


1. Użytkownik ma prawo:
- korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej;
- oczekiwać pomocy od bibliotekarza.

2. Użytkownikowi nie wolno:
- samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego;
- zmieniać ustawień: Panelu sterowania, drukarek, plików i folderów, przenosić lub usuwać plików i folderów systemowych.

3. Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich poufnych informacji jest folder "Moje dokumenty" umieszczony na Pulpicie w Windows (nie należy zapisywać ich w żadnych innych folderach!).

4. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

5. Wszystkich użytkowników sieci internetowej obowiązuje stosowne zachowanie się w sieci i działanie zgodne z regułami tak zwanej netykiety. Przede wszystkim nie wolno ściągać i przechowywać plików o treści sprzecznej z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi i zasadami współżycia społecznego. Zbiór tych zasad odnaleźć można w odpowiednich serwisach internetowych.

6. Przy stanowisku może pracować co najwyżej dwóch użytkowników.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy komputera należy poinformować o tym bibliotekarza.

8. Zabrania się przechowywania na komputerze plików z muzyką i filmami; osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń mogą utracić indywidualne zasoby bez powiadomienia.

9. Zabrania się ściągania i instalowania jakichkolwiek programów z Internetu oraz z innych nośników.

10. Bibliotekarz ma prawo do wglądu w strony i programy z jakich korzysta użytkownik. W przypadkach stwierdzenia, że strony czy programy są nieodpowiednie bibliotekarz może zabronić korzystania z nich i/lub wyprosić użytkownika.

11. Po zakończeniu pracy z komputerem należy właściwie pozamykać programy (nie wyłączać komputera) lub poprosić o to bibliotekarza i pozostawić stanowisko w należytym porządku.